Ngày 18/02/2021, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 354/TB-SNV ngày 18/02/2021 về việc tạm dừng tổ chức thi công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid – 19.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ thông báo lịch tiếp tục tổ chức, tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

Nội dung thông báo xem tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/14ZXhAMTPZ_i1vnH5FreO1fs3E_uj9-nN/view?usp=sharing