Công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng bệnh Covid -19.

Công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng bệnh Covid -19.