Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19.

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19.