Thông báo tiến trình tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo công văn số 5378/BNV - CCVC của Bộ Nội Vụ.

Thông báo tiến trình tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo công văn số 5378/BNV - CCVC của Bộ Nội Vụ.