Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch covid - 19 gây ra.

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch covid - 19 gây ra.